با توجه به گسترش روابط ایران و روســیه و دیگر کشورهای روسی زبان آموزش زبان روسی در دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان بزرگ‌ترین دانشـگاه شمال شرق کشور به عنـوان یک ضرورت مطرح گردید. پس از کسب مجوز از شــورای گسترش آموزش عالی و تأمین هیأت علمی در بهمن سال 1383 گــروه زبان روسی با پذیرش 20 نفر دانشجوی کارشناسی در گرایش مترجمی فعالیت خود را آغاز کرد. برای تقویت فرایند آموزش این زبان و با توجه به نبود منابع مربوط در کتابخانه‌های دانشکده و دانشگاه اقدامات تکمیلی ماننــد خرید کتاب، منابع آموزشی و کمـک آموزشی از روسیه مورد توجه قرار گرفت. در نتیجه کتابخانه دانشکده تبدیل به یکی از غنی‌ترین مجموعه‌های مرتبـط در سطح کشور شد. آزمایشگاه زبان با سیستم پیشرفته و دارای قابلیت برگزاری آزمون‌های کتبی و شفاهی در سطح بین‌المللی نیز در این گروه فراهم شده است. در حــال حاضر تعداد 110 دانشجوی کارشناسی با گرایش زبان و ادبیات روسی مشغول به تحصیل می باشند. درصــد پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی‌ارشد و دکترای دانشگاه تهران و تربیت مدرس از میان دانش آموختگان این گروه بسیار قابل توجه می‌بــاشد. از مهم‌ترین برنامه‌های پیش روی این گروه آموزشی تأسیس دوره کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات روسی می‌باشد

از مهم‌ترین فعالیت‌های گروه زبان روسی می‌توان به انعقاد تفاهم‌نامه با بنیاد روس در سال 1391 اشاره کرد که از نتایج آن گشایش اتاق زبان روسی در دانشکده می‌باشد. در قالب این تفاهم نامه منابع آموزشی و کمک آموزشی زبان و ادبیات روسی به طور رایگان در اختیار گروه قرار گرفته است.

128دانشجو
4عضو هیات علمی
276دانش آموخته
0دانشجوی بین المللی
1رشته/مقطع تحصیلی
2کارگروه تخصصی